środa, 27 września 2017

Scenariusz: Głową muru nie przebijesz - Mława 1939


At the 1st of September 1939 German army  crossed polish border at the whole legth. From the north (East Prussia) at a the closest road to Warsaw 3rd army of gen. Kuchler attacked. Along the main road Nibork-Warszawa armoured division Kempf was on the move. German commander gen. Kempf counted on quick break through of polish positions and easy operational success. At the foreground of Mława (100km north to WArsaw) German tanks were stopped by stiff defence line supported by trenchlines and concrete blockhouses. German quick brakthough attempt had failed. Only outflank manouver few days later rolled up polish defence.

1 września 1939 roku Niemcy przekroczyli granicę Polski niemal na całej jej długości. Od północy, po najkrótszej drodze do Warszawy poruszała się z Prus Wschodnich 3 Armia gen Kuchlera. Wzdłuż szosy z Nidzicy do stolicy Polski przemieszczała się dywizja pancerna Kempf. Jej dowódca liczył na szybkie przełamanie polskich pozycji i sprawną realizację planów operacyjnych. Na przedpolach Mławy natknięto się jednak na silną pozycję obronną. Próba zdobycia jej z marszu przez oddziały dywizji pancernej zakończyła się niepowodzeniem. Dopiero obejście zmusiło Polaków do odwrotu z zajmowanych linii obronnych.

Scenario Mława 1939 presents first battle between Kempf Panzedivision and elements of polish 20th infantry division that took place September the 1st. 

Scenariusz "Głową muru nie przebijesz" odzwierciedla walki z 1 września między pododdziałami dywizji Pancernej Kempf, a elementami polskiej 20 dywizji piechoty.

Siły stron Players:

Optimal game strength is 1250 pts for each side. 
Attacking player (German) construct platoon basing on 4th Armoured Division selector (Germany Strikes, preffered option: historical) or reinforced platoon based on September Campaign 1939 selector. 
Defender (which is Polish) have reinforced platoon based on Battle of Poland 1939 selector. Polish player have to use at least 500pts for defensive substructures (as blockhouses, trenchlines, barbed wire, minefields, antitank obstacles.

Gra jest przewidziana dla plutonów o tej samej sile (proponuje się 1250pkt).
W grze biorą udział Niemcy (strona atakująca), którzy mogą wystawić pluton pancerny w oparciu o selektor 4 Dywizja Pancerna 1939 (dodatek Germany Strikes, rozwiązanie preferowane; historyczne) lub pluton wzmocniony stworzony w oparciu selektor September Campaign 1939.
Obrońcą są Polacy, którzy wystawiają pluton wzmocniony w oparciu o selektor Battle of Poland 1939. W ramach limitu Obrońca musi wydać minimum 500pkt na budowle obronne: schrony betonowe, transzeje, stanowiska obronne dla broni wsparcia (weapon pits) zasieki drutu kolczastego i pola minowe.

Rozstawienie stron/Set up

The battlefield is partially covered by woods, fields and some village buidings. Defender chooses edge and arrange (freely) his half  of the table with defensive structures. Minimum half (rounding up) of Defender forces must by placed anywhere on his half of table (which is treated as a set up zone for the purposes of Preparatory Bombardment). Units in defensive positions treated as dig-in and are Hidden and could have Ambush order at the start of the game. Rest of polish forces could be send to Reserve.
Then Attacking player sets up his forces. Minimum half of them  (rounding up) could be placed anywhere in the attacking set up zone 12" deep. Rest units are in Reserve, some of them could be send to Outflank. 
Attacker hace Preparatory Bombardment at 2+

Plansza jest częściowo zalesiona z pojedynczymi budynkami gospodarczymi. Obrońca wybiera  krawędź i zgodnie ze swoją wolą aranżuje własną połowę stołu wykupionymi budowlami obronnymi. Minimum połowa sił Obrońcy musi rozpoczynać grę w obrębie umocnień. Wystawione oddziały mogą posiadać na początku gry rozkaz Ambush, oraz Hidden setup. Pozostałe mogą (ale nie muszą) stanowić Rezerwę.
Następnie swoje wojska rozstawia Atakujący. Zaczyna od podzielenia swoich sił na dwie części. Minimum połowa (zaokrąglając w górę) może zostać wystawiona w obszarze 12" od własnej krawędzi stołu, pozostałe siły stanowią Rezerwę. W grze obowiązuje Outflank, Forward deployment (nie bliżej niż 12" od wrogiego oddziału (!).
Atakujący ma Preparatory Bombardment na 2+.Cel gry Objective

German player is to panetrate the Polish defence. For each German unit in the zone of 12" from Polish edge attacking player gains 1VP, for each enemy unit destroyed he gains 1 additional VP. Polish player is to stop German offensive. For each enemy unit destroyed he gains 2VP. At the end of turn 6 roll a die. On result 1-3 game ends, ona roll 4+ play one fourther turn.

Zadaniem strony niemieckiej jest przełamanie polskiej obrony. Za każdy zniszczony oddział strona niemiecka otrzymuje 1PZ, dodatkowo 1PZ za każdy własny oddział, który na koniec gry będzie znajdował się w strefie 12" od krawędzi przeciwnika. Polacy otrzymują 2PZ za każdy zniszczony oddział przeciwnika. Po sześciu turach wykonywany jest rzut K6. Na 4 plus jest rozgrywana dodatkowa tura, jeżeli nie gra się kończy.

Zasady specjalne: Special rules

Luftwaffe domination: German Air forces dominated around the Mława area. German Air FAO add +1 to dice roll for Air Strike Chart

Dominacja Luftwaffe: Luftwaffe dominowała w powietrzu nad obszarem Mławy. Dla odzwierciedlenia tego niemiecki FAO wykonując rzut na szansę pojawienia się wsparcia lotniczego dodaje +1 do rzutu K6.

Strong artillery support: Mława positon was well prepared, including artillery barrage plans. To represent this polish artillery FAO adds +1 to dice roll for Artillery or Smoke Barrage Chart. 

Koncentracja artylerii: Przygotowanie pozycji mławskiej odnosiło się również do zaplanowania ogni artyleryjskich. Dla odzwierciedlenia tego polski FAO dodaje +1 do wyniku szansy wezwania wsparcia artylerii.

1st MMG batalion: Mława position was also well equipped with MMG weapon. To  represent this polish player could use one additional MMG team above the selector limit.


1 batalion ckm: Polacy mogą wystawić dodatkowy (ponad limit selektora) oddział MMG

Defensive structures costs (after New Gwinea and Germany Strikes rules)
- blockhouse cell with one MMG (GFM cloche) - 160 pts
- trench line 6" - 25pts
- weapon pit (treated as trench line) - 25pts
- barbed wire line 6" - 10pts
- antitank obstacles - 10pts
- minefield (any) 6x6" - 50pts
- fake minefield - 0 pts (max 1 piece)

Koszty umocnień obronnych (według zasad z New Gwinea):
- bunkier betonowy, pancerze 10+ (blockhouse cell*) na jeden MMG (GFM cloche) - 160pkt.
- odcinek transzei o długości 6" - 25pkt.
- stanowisko broni wsparcia (działa jak transzeja) - 25pkt.
- odcinek zasieków z drutu kolczastego o długości 6"- 10pkt.
- odcinek zapór przeciwpancernych o długości 6" - 10pkt.
- znacznik pola minowego (o wymiarze 6x6") - 50pkt.
- fałszywe pole minowe - 0pkt (max jedno)

* według zasad z Germany Strikes traktowany jako unieruchomiony pojazd pancerny ale:
 - nie działa na niego ogień pośredni (indirect fire)
- ignorowane modyfikatory boczne i górne pancerza (działa jedynie tylny)
- nie może być najeżdżany (assault) przez pojazdy pancerne
- wynik ostrzału unieruchomienie traktowany jako ogłuszenie (crew stunned)

Battle report
Relacja z bitwy

wtorek, 19 września 2017

Scenariusz: Pojedynek żółtodziobów - Gela 1943


Operacja Husky 

W maju 1943 zakończyła się kapitulacją wojsk Osi kampania afrykańska. Zwycięscy Alianci mogli teraz wybrać kolejny cel dla swojej ofensywy. Pod rozwagę brana była Sardynia  (jako trampolina do uderzenia na południową Francję), Bałkany (dla odciążenia Frontu Wschodniego) i Sycylia. Wybór padł na tę ostatnią w związku ze spodziewaną szansą wyeliminowania zdemoralizowanego - jak sądzono - sojusznika Niemiec: Włoch. 
Plan desantu na Sycylię, będący wspólnym przedsięwzięciem anglo-amerykańskim był sporym wyzwaniem dla sztabowców obu sojuszników. Oprócz utarczek personalnych należało rozwiązać kwestie logistyczne, które tak bardzo dały się we znaki Sprzymierzonym podczas lądowania w Afryce (Operacja Torch). Sycylia miała też być debiutem alianckich wojsk powietrznodesantowych. Finalnie ciężar operacji spoczął na 8 armii brytyjskiej, a amerykańska 7 armia (jako mniej doświadczona) miała ubezpieczać operację do zachodu.
10 lipca po wzorowo przeprowadzonej i skoordynowanej operacji desantu z morza i zakończonego dramatyczną porażką desantu z powietrza siły alianckie zaczęły organizować się na przyczółkach w południowej części wyspy. Naprzeciw zbierającej się na plaży pod Gelą 45 amerykańskiej dywizji piechoty (świeżo ściągniętej z USA) stała skoncentrowana Dywizja Pancerno Spadochronowa Herman Goering. Pozycja Niemców była wprost wymarzona do przeprowadzenia szybkiego kontrataku mogącego skutkować zepchnięciem Amerykanów do morza. Dowódca dywizji, gen. Conrath nie przegapił tej okazji i wysdał rozkawy do wymarszu. Czołgi dywizji HG ruszyły na południe...

Siły stron:
Scenariusz rozgrywany jest na pełnowymiarowym stole 72x48". W grze uczestniczą: ze strony alianckiej amerykański pluton wzmocniony w sile 1000pkt. złożony w oparciu o selektor Operacja Husky 1943, względnie brytyjski o tej samej sile stworzony w oparciu o selektor Monte Cassino 1944. Ze strony Osi w grze występuje niemiecki pluton pancerny w sile 1000pkt. stworzony w oparciu o selektor Defence of Italy 1943-44, lub włoski pluton wzmocniony w sile 1000pkt. stworzony w oparciu o selektor Defence of Sicily. UWAGA: (1) Wszystkie oddziały biorące udział w grze (z wyjątkiem włoskich) mają poziom doświadczenia Inexperienced. wyjątek stanowią FAO (2) Pluton brytyjski nie może w tym scenariuszu korzystać z darmowego FAO, może natomiast wykupić płatnego. Stroną atakującą są wojska Osi, Alianci są stroną broniącą się.

Cel gry:
Zadaniem strony atakującej jest zlikwidowanie przyczółków alianckich na plażach. Za wyeliminowanie oddziału przeciwnika przyznawany jest 1PZ, dodatkowo Atakujący za każdy oddział (nie będący transportem), który na koniec ostatniej tury gry znajdzie się na plaży dostaje 1PZ. Gra trwa 6 pełnych tur, tura 7 na 4+.


Mapa:
Południową krawędź planszy stanowi morze (shallow water) do 6" w głąb, dalej plaża 6" głębokości. W pasie 12-18" znajdują się umocnienia polowe (okopy) na całej długości mapy. Na krańcach okopu znajdują się bunkry (frontem ku morzu). Pozostała część planszy jest gęsto pokryta wzgórzami, laskami i siedliskami. Brak dróg.

Rozstawienie: 
Wszystkie oddziały Obrońcy są wystawione w strefie 12" w głąb planszy (czyli na plaży) z wyjątkiem dwóch oddziałów (które nie mogą być pojazdami!), które mogą znajdować siew strefie 12-18". Atakujący dzieli swoje siły na dwie części, połowa oddziałów (zaokrąglając w dół) może zostać rozmieszczona w strefie 12" w głąb własnej strefy rozstawienia. Pozostałe oddziały znajdują się w Rezerwie. Obowiązuje forward deplyment dla strony Osi (!)

Zasady specjalne:

Mediterenean Air Command: Strona aliancka dominowała w powietrzu w czasie operacji Husky. Dla odzwierciedlenia tego FAO wykonując rzut na szansę pojawienia się wsparcia lotniczego dodaje +1 do rzutu K6.

USS Boise:  Strona aliancka w czasie operacji Husky uzyskiwała stałe wsparcie artylerii okrętowej. Dla odzwierciedlenia tego FAO wykonując rzut na szansę pojawienia się wsparcia artyleryjskiego dodaje +1 do rzutu K6.

Preparatory Bombadment: Atakujący może skorzystać z Preparatory Bombardment na 2+.

czwartek, 7 września 2017

Z suwmiarką na ... AustralijczykówDziś, po długim milczeniu trochę inny wpis. Kilka dni temu dojechała  paczka ze świeżutkim  boundlem australijskim, a dziś - jako uzupełnienie - dodatkowa przesyłka zawierająca figurki australijskich komandosów. Zapewne domyślacie się o czym będzie mowa ...?

Jakiś czas temu środowisko boltowe obiegła wieść, że w dalekiej Australii pojawili się karmieni sterydami komandosi o ponadnormatywnym wzroście. Zdjęcia prezentujące figurki iście koszykarskiej postury obiegły internet i - chyba zniechęciły potencjalnych klientów od zakupów (przynajmniej mnie z początku). Jednak po namyśle uznałem, że chcę mieć własne zdanie i kupiłem pudełeczko.

Trzeba przyznać, że nowe figurki są muskularne i niemałe, jednak ich stylistyka jest wewnętrznie spójna. Powyżej kolejno Papuas, australijski milicjant, dowódca i dwóch komandosów (tych roślejszych). Moim zdaniem ich wzrost i budowa nie odbiega znacząco od normy.

To jeżeli chodzi o spójność wysokości figurek w obrębie armii australijskiej. A jak się mają nowe ludziki do pozostałych figurek jakie stosuje się do Bolt Action?


Na zdjęciu kolejno: głodujący Szczur Pustyni od Perrych, zestaw Australijczyków w kolejności jak powyżej, komandos od Artizana i nowy plastikowy Czerwony Diabeł (w właściwie gość od Sosabowskiego ale to detal).

O tym, że figurki Perrych są chude w porównaniu z wypasionym Warlordem to wszyscy wiemy i nie ma sensu dłużej się nad tym zatrzymywać. Ciekawie jednak wygląda porównanie wzrostu nowych Australijczyków z innymi ludkami heroicznymi.

Pierwsza obserwacja: tadam! ludki od Artizana wcale nie odbiegają wzrostem ani posturą od Kangurków; łapki podobnie mięsiste, a wysokość podobnie: do trzeciej kreski.

Skąd pomysł na porównanie z Artizanem? Firma ta produkuje kilka modeli Australijczyków; wziąwszy pod uwagę podobieństwo gabarytów istnieje potencjalna (bo jednak są różnice w uzbrojeniu i umundurowaniu) możliwość wsparcia tymi modelami armii Południowego Pacyfiku.Nieco inaczej wygląda - o dziwo - porównanie z dotychczasowymi modelami Warlorda. Zarówno nowi spadochroniarze brytyjscy jak i dawna plastikowa piechota Late War są nieco niższe niż Australijczycy. Figurki z metalu plasują się pod tym względem nieco lepiej. Tym niemniej nie wróży to optymistycznie dla konwertowania plastikowych Brytyjczyków jako support dla armii kapeluszników.
 

Ja jednak dokonałem wyboru. Pełna drużyna koszykarzy z antypodów już wkrótce nabierze kolorków i zacznie smażyć - zgodnie ze swoją specjalizacją - wszystkich napotkanych wrogów.